Portada » FACIAL » HIGIENE Facial i CONTROL D’ACNÉ

TERAPIA D’HIGIENE I PREPARACIÓ TISSULAR

(45-60 min)

BASIC
Tractament d’higiene facial, pulidor, hidratant i regenerador. Indicat per mantenir la pell neta renovant capa còrnea i mantenint turgència, flexibilitat i hidratació.

CONTROL DE GREIX
Tractament d’higiene facial, seborregulador, descongestiu, purificant i secant. Indicat per regular la secreció de greix. Protegeix la pell, regula la secreció sebaica, hidrata i renova.

HIDRONUTRITIU
Tractament d’higiene facial, renovador, regenerador, hidro-nutritiu i antirradical. Indicat per mantenir i tornar a les pells seques una correcte hidratació i nutrició i per mantenir la turgència, flexibilitat i lluminositat.

CALMADERM
Tractament d’higiene facial, calmant, descongestiu, hidratant i renovador. Indicat per les pells més sensibles i delicades.

TERAPIA DE HIGIENE Y PREPARACIÓN TISULAR

(45-60 min)

BASIC
Tratamiento de higiene facial, pulidor, hidratante y regenerador. Indicado para mantener la piel limpia renovando capa córnea y manteniendo turgéncia, flexibilidad e hidratación.

CONTROL DE GRASA
Tratamiento de higiene facial, seborregulador, descongestivo, purificane y secante. Indicado para regular la secreción sebácea. Protege la piel, regula la secreción sebácea, hidrata y renueva.

HIDRONUTRITIVO
Tratamiento de higiene facial, renovador, regenerador, hidro-nutritivo y antirradical. Indicado para mantener y devolver a las pieles secas una correcta hidratación y nutrición y para mantener la turgencia, flexibilidad y luminosidad.

CALMADERM
Tratamiento de higiene facial, calmante, descongestivo, hidratante y renovador. Indicado para las pieles más sensibles y delicadas.

TRACTAMENT FACIAL HYDRO-HYGIENIC

(45 min)

Tractament facial d’higiene i hidratació amb el que aconseguim una pell lliure d’impureses i aportem a la hidratació profunda necessària mitjancant mesoterapia virtual, aparatologia de penetració controlada i segura. Tractament facial ideal per preparar la pell per tractaments específics posteriors.

TRATAMIENTO FACIAL HYDRO-HYGIENIC

(45 min)

Tratamiento facial de higiene e hidratación con el que conseguimos una piel libre de impurezas y aportamos la hidratación profunda necesaria mediante mesoterapia virtual, aparatología de penetración controlada y segura. Tratamiento facial ideal para preparar la piel para tratamientos específicos posteriores.

TRACTAMENT FACIAL CONTROL D’ACNÉ

(75 min)

Tractament facial higienitzant, seborregulador, descongestiu, purificant i secant. Indicat per pells amb tendència acneica amb el que s’aconsegueix regular la secreció sebaica equilibrant aigua i greix del mantell hidrolipídic, evitant lesions i taques a la pell.

TRATAMIENTO FACIAL CONTROL DE ACNÉ

(75 min)

Tratamiento facial higienizante, seborregulador, descongestivo, purificante y secante. Indicado para pieles con tendencia acnéica con el que conseguimos regular la secreción sebácea equilibrando agua y grasa del manto hidrolipídico, evitando lesiones y machas en la piel.

TRACTAMENT REGENERACIÓ DE PELLS GREIXOSES I/O POST ACNEIQUES

(60 min)

Tractament facial post-acné de regeneració profunda imprescindible per recuperar la vitalitat d’una pell post-acneica, mixta o greixosa que ha patit una falta d’oxigenació i nutrició. En aquest tractament, estimularem la ploriferació cel·lular i els elements per mantenir el pH cutani estable, l’equilibri de la flora bacteriana cutània i el bon nivell d’hidratació. Aconseguim regenerar la pell mantenint controlada la tendència hiper-seborreica produïda per l’activitat de la glàndula sebaica i evitant qualsevol desajust en l’estructura de la pell que precipiti l’envelliment prematur.

TRATAMIENTO REGENERACIÓN DE PIELES GRASAS Y/O POST-ACNEICAS

(60 min)

Tratamiento facial post-acné de regeneración profunda imprescindible para recuperar la vitalidad de una piel post-acneica, mixta o grasa que ha sufrido una falta de oxigenación y nutrición. En este tratamiento facial, estimularemos la ploriferación celular y los elementos para mantener el pH cuntáneo estable, equilibrio de la flora bacteriana cutánea y el buen nivel de hidratación. Conseguiremos regenerar la piel controlando la tendencia hiper-seborreica producida por la actividad de la glándula sebácea y evitando cualquier desajuste en la estructura de la piel que precipite el envejecimiento prematuro.

*A tots els Tractaments d’Higiene Facial i Control d’Acné SENSE’S Barcelona s’apliquen fórmules cosmecèutiques Lamdors Global System, sense colorants, sense perfums, con alta concentración de principios activos.

*En todos los Tratamientos de Higiene Facial y Control de Acné SENSE’S Barcelona se aplican fórmulas cosmecéuticas Lamdors Global System, sin colorantes, sin perfumes, con alta concentración de principios activos.